TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.aksanakademi.com sahibi olan ve Konaklar Mah. Akağaç Sk. Aksan Binası No: 7 343304. Levent / İstanbul adresinde bulunan Aksan Akademi (“Akademi”) ile; www.aksanakademi.com web sitesine (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye'nin Akademi’nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Akademi ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Üyeler, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olacaklardır. Sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için üye olmak gerekmektedir. Üye olarak, sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

Akademi, www.aksanakademi.com alan adlı, mülkiyeti kendisine ait çevrimiçi elektronik platformu işletmekte olup öğrenciler ve alanında yetkin kişiler arasında iletişim sağlayan, eğitim düzenleyen sanal bir platformda eğitim ve sosyalleşme amacıyla kişileri bir araya getirmektedir.

Sözleşme doğrultusunda Üye, Akademi tarafından yönetilmekte olan Platform’a üye olarak bu platformda sunulan hizmetleri kullanabilecektir.

Sözleşme’nin amacı, Web sitesi üzerinde Akademi tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini gerçekleştirmektir. Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Akademi tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi’nde bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Akademi tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şarttır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye ilgili hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Sözleşme’yi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

Akademi’nin Platform’da yer alan herhangi bir faaliyeti doğrudan kendisinin gerçekleştirmemesi durumunda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca aracı hizmet sağlayıcı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olması sebebiyle, Akademi, web Sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Akademi, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayımladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Akademi’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, söz konusu ihlalden dolayı doğrudan sorumludur.

Üye, web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, web Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Akademi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Web Sitesi’ne üyelik sırasında ve/veya hizmet alımı sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında, web Sitesi’nin kötüye kullanımı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, web Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yorum ve puanlama sistemlerinin; web Sitesi’ndeki yorumları web Sitesi dışında yayınlamak gibi web Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  • Virüs veya web Sitesi’ne, web Sitesi’nin veri tabanına, web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
  • Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Akademi’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

Platform’un veya üzerindeki içeriğin Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Akademi’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

GİZLİLİK

Akademi, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Akademi, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Aydınlatma Metni’nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Üye tarafından Web Sitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel hizmet sunulması amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Akademi tarafından Aydınlatma Metni’ne uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Akademi tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Akademi söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Akademi’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üye, Akademi’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Akademi’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Akademi, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ile üyeye gönderilecek olan tüm bildirimler, üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Akademi, kendi takdirine bağlı olacak şekilde, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Aydınlatma Metni de dahil her türlü politikayı, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.